NASZE BIEGI

6. Górski Zimowy Maraton Ślężański 2021 – REGULAMIN (nieaktualny)

I. Cel imprezy

Celem Górskiego Zimowego Maratonu Ślężańskiego jest promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i turystyki górskiej na Ziemi Ślężańskiej.

II. Organizator

Stowarzyszenie Klub Biegacza Sobótka,
Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka
www.kbsobotka.pl

III. Termin i miejsce startu

06-02-2021 godz. 09:00 (maraton) i 10.00 (półmaraton)
Dom Turysty pod Wieżycą w Sobótce, przy ul. Armii Krajowej 13.

W przypadku frekwencji przekraczającej 240 osób na dany dystans, start kobiet i mężczyzn zostanie rozdzielony (start kobiet będzie opóźniony o 30 minut).

IV. Trasa i dystans

Dystans:

  • 24 km (półmaraton -> pierwsza pętla)
  • 43 km (maraton -> pierwsza i druga pętla)

Trasa prowadzi szlakami turystycznymi dookoła góry, przez partie podszczytowe i szczyt Ślęży:

1 pętla: Przełęcz pod Wieżycą (start) – czarny szlak w kierunku wsi Strzegomiany, obok Źródła Joanny, Traktem Bolka do Rozdroża Holteia, gdzie zawraca ukośnie do góry, przecina czerwony szlak i kieruje się wzdłuż granicy rezerwatu. Po ok. 1 km przecina ponownie czerwony i jednocześnie żółty szlak i Drogą pod Skałami, wciąż wzdłuż granicy rezerwatu, mijając Źródło Św. Jana i Kolibę dochodzi do niebieskiego szlaku. Następnie przez Skalną Perć, Olbrzymki i Zbójnickie Skały kieruje się na szczyt Ślęży. Ze szczytu żółtym szlakiem zbiega do Polany z Dębami, skręca w lewo opuszczając szlak i po zetknięciu z czarnym szlakiem, kieruje się przez Rozdroże Sulistrowickie do Przełęczy Tąpadła (Punkt żywieniowy, zabezpieczenie-medyczne) Z Przełęczy czarnym szlakiem w kierunku zachodnim i ściśle wg szlaku do Przełęczy pod Wieżycą. (Punkt żywieniowy, zabezpieczenie medyczne, pomiar czasu, meta dla półmaratonu)

2 pętla: Żółtym szlakiem przez Wieżycę do zetknięcia się z czerwonym szlakiem (wiata). Następnie tuż powyżej Źródła Jakuba, na Rozdrożu pod Kamiennym Krzyżem, trasa odbija ze szlaków w prawo i kieruje się drogą w dół do Rozdroża Bialskiego, na którym „środkową drogą” łączy się ze szlakiem zielonym przy Źródle Ślężan. Dalej za Skalnymi Czapkami zbiega się ze szlakiem niebieskim i kieruje do Przełęczy Tąpadła. (Punkt żywieniowy, zabezpieczenie-medyczne) Z Przełęczy, czarnym szlakiem w kierunku wschodnim do Rozdroża Sulistrowickiego. Tu odbija ze szlaku i po ok. 2 km oraz przecięciu czerwonego szlaku, na potrójnym rozdrożu skręca w ukośnie w prawo w dół, i po 0,5 km ponownie zakosem w lewo, w Tereśną Drogę. (Trasa na tym odcinku układa się w literę Z) Następnie wzdłuż drogi. Po ominięciu wsi Strzegomiany, przy Źródle Lustiga w lewo i czerwonym szlakiem w kierunku szczytu, a po dojściu do czarnego szlaku zbiega w prawo do Przełęczy pod Wieżycą (meta dla maratonu).

W ramach Maratonu rozegrana będzie klasyfikacja na połowie dystansu. Maratończycy, którzy ukończą bieg główny po pierwszej pętli, będą sklasyfikowani w wynikach półmaratonu, ale nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych, mieszkańców Gminy Sobótka, ani Open.

V. Pomiar i limity czasu i zawodników

Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Limit zawodników: 700 osób na oba dystanse.

Limit czasu dla maratonu wynosi: 7 godzin, a dla półmaratonu: 5 godzin.

Protesty dotyczące wyników rozpatrywane będą nie później niż do godziny dekoracji poszczególnych dystansów.

Dekoracja zwycięzców półmaratonu w kategorii OPEN, kategorii wiekowych i klasyfikacji Gminy Sobótka odbędzie się o godzinie 15.00.

Dekoracja zwycięzców maratonu w kategorii OPEN, kategorii wiekowych i klasyfikacji Gminy Sobótka odbędzie się o godzinie 16.00.

Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w tym limicie, zobowiązani są do kontaktu z telefonicznego z organizatorem i pozostania lub zawrócenia do najbliższego punktu żywieniowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu.

VI. Punkty żywieniowe

Punkty żywieniowe znajdują się: przy parkingu na Przełęczy Tąpadła (dwa razy) oraz na Przełęczy Pod Wieżycą (miejsce startu i mety).
Na punktach żywieniowych do dyspozycji zawodników będą: gorąca herbata, zupa, ciastka.
Szatnie i natryski będą się znajdować przy parkingu zawodów, w budynku ŚOKSiR-u, al. Św. Anny 12.

Organizator nie planuje kubków plastikowych na punktach żywieniowych. Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania własnego kubka.

VII. Warunki uczestnictwa opłaty

W maratonie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 06.02.2021 r. ukończą 18 lat i opłacą wpisowe.
Zawodnicy, dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim.
Warunkiem udziału w klasyfikacji mieszkańców Miasta i Gminy Sobótka jest wcześniejsze zaznaczenie tej opcji w formularzu zapisów.
Zawodnicy zobowiązani są do posiadania na trasie biegu folii NRC. Będą prowadzone wyrywkowe kontrole na trasie a szczególnie na mecie. Brak folii skutkował będzie karą w postaci dodatkowych minut doliczonych do czasu uzyskanego przez zawodnika. W przypadku stroju niedopasowanego do warunków atmosferycznych brak folii skutkował będzie dyskwalifikacją zawodnika.
Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.
Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpis na karcie startowej.

Opłata startowa w GZMŚ wynosi:
– wpłacona do dnia 11.12.2020 – 140 zł (maraton), 100 zł (półmaraton).
– wpłacona między 11.12.2020 a 05.02.2021 i w dniu startu – 160 zł (maraton), 120 zł (półmaraton).

W przypadku wyboru opcji z koszulką opłata wzrasta o 60 zł.

Zapis w formularzu DataSport bez wniesienia opłaty startowej nie daje gwarancji startu i nie będzie brany pod uwagę po wyczerpaniu się limitu zawodników.

Wpisowe wpłacone po 2 stycznia nie gwarantuje wszystkich świadczeń.

Wpisowe należy wpłacać na konto DataSport.

Opłata nie podlega zwrotowi. Można ją przenieść na innego zawodnika do dnia 08.01.2021 r. za dodatkową opłatą wysokości 20 zł.

Opłata startowa obejmuje:
– numer startowy + agrafki
– pakiet startowy, w tym elementy zimowego stroju biegowego
– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg
– upominki przygotowane przez sponsorów i patronów biegu
– statuetki dla zwycięzców kategorii open, kategorii wiekowych oraz kat. mieszkańców miasta i Gminy Sobótka
– gorące napoje i ciastka na trasie biegu
– posiłek po biegu

VIII. Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.datasport.pl, www.kbsobotka.pl.

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów — budynek Domu Turysty pod Wieżycą  przy ul. Armii Krajowej 13.
Biuro zawodów będzie czynne 05.02.2021 r. w godz. 17.00 – 21.00 (zapisy weryfikacja zgłoszeń) i 06.02.2021 r.  w godz. 07.00 – 10.00 (zapisy i weryfikacja zgłoszeń).

Odbiór pakietów osobiście lub za upoważnieniem tylko w biurze zawodów w czasie jego pracy.  Nie wysyłamy  pakietów pocztą.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia zapisów na bieg na tydzień przed zawodami lub po przekroczeniu limitu 700 osób na obu dystansach.

IX. Nagrody i klasyfikacje na obydwu dystansach

Najlepszym zawodnikom w kategorii OPEN zostaną przyznane statuetki oraz nagrody finansowe. Nagradzane będą pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji kobiet i pierwsze trzy miejsca klasyfikacji mężczyzn.

Zawodnikom zajmującym pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych zostaną przyznane statuetki okolicznościowe.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Sobótka będą klasyfikowani w kategorii „mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka”. Nagradzane będą pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji kobiet i pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji mężczyzn. Zwycięzcom klasyfikacji „Mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” zostaną przyznane statuetki.

Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii ich wręczania, nie wysyłamy nieodebranych nagród.

Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.

Klasyfikacja maratonu i półmaratonu prowadzona będzie w kategoriach:
M. K. 18 – 29 lat
M. K. 30 – 39 lat
M. K. 40 – 49 lat
M. K. 50 – 59 lat
M. K. 60 lat i więcej

Nagrody się dublują. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji open, będą nagradzani również w swoich kategoriach wiekowych.

X. Zakończenie imprezy

Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny, możliwe będzie również skorzystanie z natrysków.

XI. Postanowienia końcowe

Organizator zapewnia opiekę medyczną w wyznaczonych punktach na trasie.
Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.

Zawodnik, startując w biegu wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Góry Ślęży oraz zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych, przez które przebiega trasa zawodów.

Numer startowy zawodnika musi być umieszczony z przodu lub z tyłu w widocznym miejscu pod groźbą dyskwalifikacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

logo_podstawowe