NASZE BIEGI

Regulamin opłacania składek

Regulamin opłacania składek członkowskich w Stowarzyszeniu Klub Biegacza Sobótka

(przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 24.01.2017 r.)

1. Postanowienia ogólne

 1. Każda osoba, przystępując do Stowarzyszenia Klub Biegacza Sobótka, zwanego dalej Klubem, zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd Klubu.

 2. Nie opłacanie składek członkowskich może być jedną z przyczyn usunięcia osoby z listy członków Klubu. O skreśleniu z listy członków decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.kbsobotka.pl.

 4. O wysokości składki oraz sposobie jej opłacania decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

 5. Dokumentację związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi skarbnik Klubu.

 6. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego opłacania składek członkowskich podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

 7. Prośby dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek członkowskich muszą być przedstawione Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem.

 8. Tylko osoba z opłaconymi składkami członkowskimi ma prawo do wszelkich finansowych dotacji, ulg i preferencji przysługujących członkom Klubu (dotacje do biegów, przejazdów, noclegów, badań, wpisowych na biegi i inne imprezy, preferencyjne ceny strojów sportowych i opłat startowych w biegach organizowanych przez Klub i w porozumieniu z Klubem).

2. Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania

 1. Składki członkowskie miesięczne powinny być opłacane przelewem do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto Klubu Nr 22195000012006045040490002 w IDEA BANK S.A.

 2. Składki mogą być opłacane z góry za więcej niż jeden miesiąc (preferowane rozwiązanie).

 3. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:

„składka członkowska”; imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka (nie dotyczy osób które opłacają składkę ze swojego rachunku bankowego); okres za jaki dokonana jest opłata – miesiąc, miesiące i/lub rok.

 1. Składki nadpłacone (opłacane z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez Zarząd z listy członków Klubu.

 2. Zarząd Klubu może na mocy uchwały (do 31 stycznia) zwolnić z opłacania składek na dany rok kalendarzowy osoby szczególnie zaangażowane w poprzednim roku w pracę na rzecz Klubu, dyrektorów biegów i członków Zarządu, a ich listę umieścić na stronie internetowej.

 3. Zwolnienie takie jest traktowane jak normalne opłacenie składki. Osoba zwolniona z opłacania składki pomimo tego może nadal ją opłacać.

 4. Zarząd ustala kwotę preferencyjną na wysokość składki opłaconej przez członków za cały rok z góry, do końca lutego każdego roku.

 5. Nowi członkowie zobowiązani są do opłacenia składki za cały rok jednorazowo z góry za pełne miesiące od dnia przyjęcia ich przez Zarząd w poczet członków Klubu.

 6. Wysokość składki członkowskiej Stowarzyszenia Klub Biegacza Sobótka wynosi:

 • składka członkowska miesięczna – 5,00 zł lub

 • składka członkowska roczna wniesiona po 28 lutego każdego roku – 60,00 zł lub

 • składka członkowska roczna preferencyjna wniesiona do 28 lutego każdego roku – 50,00 zł

 • od roku 2023 uchwałą Zarządu osoby poniżej 25 roku życia oraz osoby powyżej 60 roku życia są zwolnione z płacenia składek członkowskich.

3. Zaleganie z opłatami składek i skreślenie z listy członków Klubu

 1. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej, Zarząd Klubu lub wyznaczona przez Zarząd osoba, może wysłać do członka Klubu drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub przez SMS ponaglenie o uregulowanie zaległości.

 2. Osoby, które zalegają z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy a Zarząd nie zostanie wcześniej o takiej sytuacji uprzedzony, będą automatycznie tracić prawa do wszelkich finansowych dotacji, ulg i preferencji przysługujących członkom Klubu.

 3. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu takiej osoby z listy członków Klubu.

4. Ponowne przyjęcie do Klubu i nabycie praw

 1. Osoba która utraciła prawa do wszelkich finansowych dotacji, ulg i preferencji przysługujących członkom Klubu może je nabyć automatycznie, ponownie opłacając zaległe składki oraz wszystkie kolejne do końca danego roku kalendarzowego z góry.

 2. Osoba która została usunięta z Klubu z powodu nie opłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie pod warunkiem uiszczenia wszystkich kolejnych składek do końca danego roku kalendarzowego z góry oraz co najmniej 50% wszystkich zaległych składek członkowskich. Ponowne przyjęcie w poczet członków następuje uchwałą Zarządu na pisemny wniosek zainteresowanego.

5. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin opłacania składek członkowskich obowiązuje od 25.01.2017 roku.

Informacja dodatkowa (komunikat) do uchwały.
Osoby, które w danym roku kalendarzowym nie będą brały czynnego udziału w pracach i na rzecz Klubu w  następnym roku kalendarzowym mogą skorzystać z wszelkich finansowych dotacji, ulg i preferencji przysługujących członkom Klubu tylko do wysokości składki klubowej (50,00 lub 60,00 zł).

Za „czynny udział w pracach i na rzecz Klubu” Zarząd rozumie między innymi: pomoc w pełnym zakresie (przed, w trakcie i po) w organizacji przynajmniej jednego z naszych biegów (osobiście lub innej osoby np. członka rodziny), pozyskiwanie sponsorów, praca w Zarządzie Klubu, organizacja innych imprez klubowych, wyjazdów klubowych itp.


Warning: Undefined array key "SHOPPING_CART" in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php on line 79

Fatal error: Uncaught TypeError: count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php:79 Stack trace: #0 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/template.php(790): require_once() #1 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/template.php(725): load_template('/home/inford3/f...', true, Array) #2 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/general-template.php(92): locate_template(Array, true, true, Array) #3 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/page.php(46): get_footer() #4 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/template-loader.php(106): include('/home/inford3/f...') #5 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/inford3/f...') #6 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/index.php(17): require('/home/inford3/f...') #7 {main} thrown in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php on line 79