NASZE BIEGI

Niezwykły Bieg Świętej Anny w Sobótce już 27.07.2019

Z inicjatywy naszego Księdza Proboszcza Edwarda Jurka przy wsparciu Gminy Sobótka, ŚOKSiR i naszym w sobotę 27.07.2019 odbędzie się po raz pierwszy Bieg Świętej Anny połączony z odpustem.
Po raz pierwszy w historii Sobótki będzie organizowany bieg wspólnie z Rzymskokatolicką parafią pw. św. Jakuba Apostoła w Sobótce.
Trasa na pięciokilometrowej niełatwej pętli w większości na ścieżkach leśnych. Biuro zawodów, start i meta na stadionie w Sobótce.

Zapisy już działają: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4991

Poniżej regulamin:

BIEG św. Anny – REGULAMIN

CEL:

Popularyzacja i upowszechnianie biegania w bliskości z przyrodą, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

ORGANIZATOR:

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Jakuba Apostoła. ul. Św. Jakuba 10,   55-050 Sobótka

Urząd Miasta i Gminy 55-050 Sobótka,  Rynek 1

Klub Biegacza Sobótka,  e-mail: szef@antex.pl

Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce,

 1. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka
  tel. 71 3162 355, e-mail: stadion@soksir.sobotka.pl

BIURO ZAWODÓW:

Biuro organizacyjne zawodów będzie się znajdować na stadionie w Sobótce, tel. 71 3162 355, stadion@soksir.sobotka.pl, biuro@soksir.sobotka.pl

TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się 27 lipca 2019 roku na stokach Masywu Ślęży. Start na bieżni stadionu w Sobótce, Aleja Św. Anny 12 o godz. 11:00 – kobiety i mężczyźni.

DYSTANS i TRASA:

Bieg odbędzie się na dwóch dystansach: 5 i 10km na trasie w postaci pętli o długości 5km. Zawodnicy startujący na dystansie 10km pokonują pętlę dwukrotnie.
Opis trasy: start na bieżni stadionu, po wybiegnięciu przez bramę skręt  w prawo do góry ulicą Bolesława Chrobrego do polany Janosik, podbieg polaną do ścieżki leśnej, skręt w prawo w kierunku MOW w Sobótce, po dobiegnięciu do drogi leśnej łączącej MOW z Sobótką Zachodnią skręt w lewo, po ok. 200 m skręt w lewo na ścieżkę leśną która trawersem obiega szczyt Gozdnicy, dobiegnięcie to Domu Turysty na przełęczy pod Wieżycą, skręt w prawo na „Pętlę Geparda”, po obiegnięciu pętli zbieg polaną przy przełęczy Pod Wieżycą i lasem do Polany Janosik, zbieg do stadionu, koniec  pętli na stadionie w miejscu startu.
Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem – 125m

LIMIT CZASU:

Obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy – 100 minut.

UCZESTNICTWO I OPŁATA STARTOWA:

Uczestnikiem zawodów może być każdy miłośnik biegania, który w dniu biegu  ma skończone  16 lat.

Limit uczestników – 500 osób.

Opłata startowa wynosi:

40 zł do 10 lipca  2019 roku.

50 zł od 10 do 23 lipca 2019 roku.                                                                                                          

Należność płatna na konto Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka; Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie O/Sobótka, nr konta:

60 9574 1015 2003 0200 0217 0102

Po 23 lipca  opłata wynosi 60 zł i można jej dokonać WYŁĄCZNIE w dniu zawodów gotówką w biurze organizacyjnym.

Z opłaty startowej zwolnione są kategorie: K-60 i M-70.

Koszulka z materiału technicznego jest dodatkowo płatna w wysokości 30 zł. Trzeba zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym. Zadeklarowanie koszulki jest możliwe do 10.07.2019.

Wymagane są badania lekarskie potwierdzające zdolność do udziału w biegu, a w przypadku ich braku uczestnik zobowiązany jest do złożenia podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod warunkiem złożenia podpisu na karcie zgłoszenia przez ich ustawowego opiekuna (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101, poz.1095).

Wszyscy zawodnicy otrzymają numery startowe, które mają obowiązek umieścić z przodu tak, aby były widoczne podczas całego biegu. Zawodnicy bez numerów startowych lub z numerami umieszczonymi niezgodnie z regulaminem nie zostaną sklasyfikowani.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane będą przez internet na stronach www.soksir.sobotka.plwww.kbsobotka.pl, www.datasport.pl do 23 lipca  2019 r. lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów w godz.8:00-10:30.

KLASYFIKACJE:

W Biegu na dystansie 5 km klasyfikacja OPEN kobiet i OPEN mężczyzn (nie ma klasyfikacji w kategoriach wiekowych)

W Biegu na dystansie 10 km klasyfikacja OPEN kobiet i OPEN oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

K20 – roczniki 2003-1990

K30 – roczniki 1989-1980

K40 – roczniki 1979-1970

K50 – roczniki 1969-1960

K60 – roczniki 1959 i starsze

M20 – roczniki 2003-1990

M30 – roczniki 1989-1980

M40 – roczniki 1979-1970

M50 – roczniki 1969-1960

M60 – roczniki 1959-1950

M70 – roczniki 1949 i starsi

Klasyfikacja  mistrzostw Gminy Sobótka tylko w biegu na 10km – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Organizator może zażądać okazania dowodu zameldowania na terenie gminy Sobótka

NAGRODY:

Puchary   i nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych kobiet i mężczyzn.

Kategorie wiekowe – puchary lub statuetki  dla trzech pierwszych osób oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

Mieszkańcy Gminy – puchary lub statuetki

Dekoracja zwycięzców odbędzie się o godz.14:30 przy Biurze Zawodów.

Po dekoracji wśród obecnych uczestników Biegu zostanie wylosowana nagroda.

RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ślężański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce ul. F. Chopina 25, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z Administratorem:

stadion@soksir.sobotka.pl

 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

e-mail: rodo@apawlowicz.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia czynności związanych z organizacją XXVI Biegu Górskiego na Ślężę : przeprowadzenia zapisów,

kontaktowania się z Panią/Panem, przesyłania Pani/Panu informacji, uczestnictwa, zapewnienia bezpieczeństwa i opieki medycznej, wykonania i publikacji fotografii z wydarzenia, rozliczeń finansowych, ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń, a także do celów badań naukowych lub historycznych, statystycznych.

 

 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) ora z inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z aktami wykonawczymi, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi.

 

 1. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
 2. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.);
 3. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, etc.);
 4. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.);
 5. numer rachunku bankowego;
 6. wiek;
 7. wizerunek;

oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

 

 1. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:
 2. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
 3. podmiotów współpracujących z Organizatorem;
 4. innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe w szczególności na podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania, organom kontrolnym, organom administracji publicznej.
 2. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

 

 1. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych

przypadkach, w tym profilowania;

 1. przenoszenia danych osobowych;
 2. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu, informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności związanych z profilowaniem.

 

 1. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. A RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie przed i po imprezie.

Nie zezwala się na udział w biegu z kijkami (trekingowymi, nordic walking, narciarskimi itp.)

Trasa nie jest zamknięta dla ruchu turystycznego. Po ukończeniu biegu zawodnicy schodzą czerwonym szlakiem na Stadion w Sobótce. Depozyt, przebieralnia i toalety znajdują się w budynkach Stadionu.

 

Organizator zapewnia pierwszą pomoc medyczną.

Protesty należy zgłaszać do 15 minut po wywieszeniu pierwszych nieoficjalnych wyników. Protesty będą rozpatrywane na miejscu. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości 100 zł, W przypadku pomyślnego rozpatrzenia protestu kaucja zostanie zwrócona.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu.

 

 

Dodaj komentarz!


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/comments.php on line 175

Dodaj komentarz lub trackback ze swojej strony. Możesz także Śledzić komentarze w kanale RSS.

Współpracujemy z serwisem Gravatar. Aby wyświetlić swój avatar przy komentarzu, zarejestruj się™ na Gravatar.


Warning: Undefined array key "SHOPPING_CART" in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php on line 79

Fatal error: Uncaught TypeError: count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php:79 Stack trace: #0 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/template.php(790): require_once() #1 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/template.php(725): load_template('/home/inford3/f...', true, Array) #2 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/general-template.php(92): locate_template(Array, true, true, Array) #3 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/single.php(87): get_footer() #4 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/template-loader.php(106): include('/home/inford3/f...') #5 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/inford3/f...') #6 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/index.php(17): require('/home/inford3/f...') #7 {main} thrown in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php on line 79