NASZE BIEGI

Niezwykły Bieg Świętej Anny w Sobótce już 27.07.2019

Z inicjatywy naszego Księdza Proboszcza Edwarda Jurka przy wsparciu Gminy Sobótka, ŚOKSiR i naszym w sobotę 27.07.2019 odbędzie się po raz pierwszy Bieg Świętej Anny połączony z odpustem.
Po raz pierwszy w historii Sobótki będzie organizowany bieg wspólnie z Rzymskokatolicką parafią pw. św. Jakuba Apostoła w Sobótce.
Trasa na pięciokilometrowej niełatwej pętli w większości na ścieżkach leśnych. Biuro zawodów, start i meta na stadionie w Sobótce.

Zapisy już działają: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4991

Poniżej regulamin:

BIEG św. Anny – REGULAMIN

CEL:

Popularyzacja i upowszechnianie biegania w bliskości z przyrodą, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

ORGANIZATOR:

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Jakuba Apostoła. ul. Św. Jakuba 10,   55-050 Sobótka

Urząd Miasta i Gminy 55-050 Sobótka,  Rynek 1

Klub Biegacza Sobótka,  e-mail: szef@antex.pl

Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce,

 1. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka
  tel. 71 3162 355, e-mail: stadion@soksir.sobotka.pl

BIURO ZAWODÓW:

Biuro organizacyjne zawodów będzie się znajdować na stadionie w Sobótce, tel. 71 3162 355, stadion@soksir.sobotka.pl, biuro@soksir.sobotka.pl

TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się 27 lipca 2019 roku na stokach Masywu Ślęży. Start na bieżni stadionu w Sobótce, Aleja Św. Anny 12 o godz. 11:00 – kobiety i mężczyźni.

DYSTANS i TRASA:

Bieg odbędzie się na dwóch dystansach: 5 i 10km na trasie w postaci pętli o długości 5km. Zawodnicy startujący na dystansie 10km pokonują pętlę dwukrotnie.
Opis trasy: start na bieżni stadionu, po wybiegnięciu przez bramę skręt  w prawo do góry ulicą Bolesława Chrobrego do polany Janosik, podbieg polaną do ścieżki leśnej, skręt w prawo w kierunku MOW w Sobótce, po dobiegnięciu do drogi leśnej łączącej MOW z Sobótką Zachodnią skręt w lewo, po ok. 200 m skręt w lewo na ścieżkę leśną która trawersem obiega szczyt Gozdnicy, dobiegnięcie to Domu Turysty na przełęczy pod Wieżycą, skręt w prawo na „Pętlę Geparda”, po obiegnięciu pętli zbieg polaną przy przełęczy Pod Wieżycą i lasem do Polany Janosik, zbieg do stadionu, koniec  pętli na stadionie w miejscu startu.
Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem – 125m

LIMIT CZASU:

Obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy – 100 minut.

UCZESTNICTWO I OPŁATA STARTOWA:

Uczestnikiem zawodów może być każdy miłośnik biegania, który w dniu biegu  ma skończone  16 lat.

Limit uczestników – 500 osób.

Opłata startowa wynosi:

40 zł do 10 lipca  2019 roku.

50 zł od 10 do 23 lipca 2019 roku.                                                                                                          

Należność płatna na konto Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka; Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie O/Sobótka, nr konta:

60 9574 1015 2003 0200 0217 0102

Po 23 lipca  opłata wynosi 60 zł i można jej dokonać WYŁĄCZNIE w dniu zawodów gotówką w biurze organizacyjnym.

Z opłaty startowej zwolnione są kategorie: K-60 i M-70.

Koszulka z materiału technicznego jest dodatkowo płatna w wysokości 30 zł. Trzeba zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym. Zadeklarowanie koszulki jest możliwe do 10.07.2019.

Wymagane są badania lekarskie potwierdzające zdolność do udziału w biegu, a w przypadku ich braku uczestnik zobowiązany jest do złożenia podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod warunkiem złożenia podpisu na karcie zgłoszenia przez ich ustawowego opiekuna (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101, poz.1095).

Wszyscy zawodnicy otrzymają numery startowe, które mają obowiązek umieścić z przodu tak, aby były widoczne podczas całego biegu. Zawodnicy bez numerów startowych lub z numerami umieszczonymi niezgodnie z regulaminem nie zostaną sklasyfikowani.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane będą przez internet na stronach www.soksir.sobotka.plwww.kbsobotka.pl, www.datasport.pl do 23 lipca  2019 r. lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów w godz.8:00-10:30.

KLASYFIKACJE:

W Biegu na dystansie 5 km klasyfikacja OPEN kobiet i OPEN mężczyzn (nie ma klasyfikacji w kategoriach wiekowych)

W Biegu na dystansie 10 km klasyfikacja OPEN kobiet i OPEN oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

K20 – roczniki 2003-1990

K30 – roczniki 1989-1980

K40 – roczniki 1979-1970

K50 – roczniki 1969-1960

K60 – roczniki 1959 i starsze

M20 – roczniki 2003-1990

M30 – roczniki 1989-1980

M40 – roczniki 1979-1970

M50 – roczniki 1969-1960

M60 – roczniki 1959-1950

M70 – roczniki 1949 i starsi

Klasyfikacja  mistrzostw Gminy Sobótka tylko w biegu na 10km – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Organizator może zażądać okazania dowodu zameldowania na terenie gminy Sobótka

NAGRODY:

Puchary   i nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych kobiet i mężczyzn.

Kategorie wiekowe – puchary lub statuetki  dla trzech pierwszych osób oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

Mieszkańcy Gminy – puchary lub statuetki

Dekoracja zwycięzców odbędzie się o godz.14:30 przy Biurze Zawodów.

Po dekoracji wśród obecnych uczestników Biegu zostanie wylosowana nagroda.

RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ślężański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce ul. F. Chopina 25, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z Administratorem:

stadion@soksir.sobotka.pl

 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

e-mail: rodo@apawlowicz.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia czynności związanych z organizacją XXVI Biegu Górskiego na Ślężę : przeprowadzenia zapisów,

kontaktowania się z Panią/Panem, przesyłania Pani/Panu informacji, uczestnictwa, zapewnienia bezpieczeństwa i opieki medycznej, wykonania i publikacji fotografii z wydarzenia, rozliczeń finansowych, ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń, a także do celów badań naukowych lub historycznych, statystycznych.

 

 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) ora z inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z aktami wykonawczymi, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi.

 

 1. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
 2. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.);
 3. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, etc.);
 4. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.);
 5. numer rachunku bankowego;
 6. wiek;
 7. wizerunek;

oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

 

 1. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:
 2. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
 3. podmiotów współpracujących z Organizatorem;
 4. innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe w szczególności na podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania, organom kontrolnym, organom administracji publicznej.
 2. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

 

 1. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych

przypadkach, w tym profilowania;

 1. przenoszenia danych osobowych;
 2. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu, informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności związanych z profilowaniem.

 

 1. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. A RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie przed i po imprezie.

Nie zezwala się na udział w biegu z kijkami (trekingowymi, nordic walking, narciarskimi itp.)

Trasa nie jest zamknięta dla ruchu turystycznego. Po ukończeniu biegu zawodnicy schodzą czerwonym szlakiem na Stadion w Sobótce. Depozyt, przebieralnia i toalety znajdują się w budynkach Stadionu.

 

Organizator zapewnia pierwszą pomoc medyczną.

Protesty należy zgłaszać do 15 minut po wywieszeniu pierwszych nieoficjalnych wyników. Protesty będą rozpatrywane na miejscu. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości 100 zł, W przypadku pomyślnego rozpatrzenia protestu kaucja zostanie zwrócona.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu.

 

 

Dodaj komentarz!

Dodaj komentarz lub trackback ze swojej strony. Możesz także Śledzić komentarze w kanale RSS.

Współpracujemy z serwisem Gravatar. Aby wyświetlić swój avatar przy komentarzu, zarejestruj się™ na Gravatar.